دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز‌ به نرخ مبادله ای

 


1-
در‌این دستورالعمل، بانکهایملت ،کشاورزی ،تجارت، سپه ،پارسیان، و سامان به عنوان بانک عامل و  واسطه  و  سایربانکها به عنوان بانک عامل محسوب می‌شوند. بانک واسطه هر یک از بانکهای عامل طبقلیست پیوست شماره(2 ) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله ای) صرفا" از طریقبانک‌واسطه‌ تعیین شده امکان‌پذیر خواهد بود.
2-
کلیه بانکهای عامل می‌بایستنزد بانکهای واسطه حساب ریالی افتتاح نمایند.
3-
نرخ ارز مبادله‌ای به‌طورروزانه از سوی بانک مرکزی به بانکها اعلام و در سایت بانک (بانک مرکزی) برای عمومقابل دسترسی می باشد.
4-
کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای‌ با ارائه اسناد ومدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویتهای یادشده، می‌توانند به شعب ارزیبانکهای عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارزنمایند.
5-
با توجه به نوع ارز ، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی ازسوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، درصورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخمبادله‌ای باشد ، بانکهای عامل می‌بایست پس از کنترل اسناد و مدارک  و تطبیقاطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت، بهمنظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری ،اطلاعات مربوطه را از طریق پرتالارزی به اداره نظارتارز بانک مرکزی ارسال نمایند.
6-
اداره نظارت ارز پس ازانجام بررسیهای لازم ، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز‌ و صدور گواهی ثبت آماری اقدامنموده و مراتب توسط بانکهای عامل از طریق پرتال ارزی  قابل رویت خواهد بود.
7-
مدت اعتبار گواهی‌های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خریدارز طی مدت یادشده،  اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامیاست.
8-
ارائه کد تخصیص ارز به منزله تخصیص ارز مربوطه در مدت مورد اشاره بودهو بانکهای عامل می‌توانند با رعایت مقررات و فرآیند ذکر شده، نسبت به خرید ارزاقدام نمایند.
9-
در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانکهای عاملصورت می‌گیرد، بانکهای مزبور می‌بایست جهت دریافت کد تخصیص ارز ، اطلاعات مربوطه رااز طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کدمزبور ، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی ازبانکهای واسطه واریز نمایند. همزمان با انجام این امر، بانکهای عامل می‌بایست بارعایت مفاد بند(12) نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانکهای یادشده اقدامنمایند.
10-
چنانچه خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانکهای عامل که واسطهنیز هستند ، صورت می‌گیرد شعب بانکهای مزبور پس از طی فرآیند ذکر شده جهت دریافت کدتخصیص ارز ، به منظور خرید ارز می‌بایست نسبت به ارائه تقاضا طبق فرم پیوست بهاداره مرکزی خود اقدام نموده و اداره مزبور پس از تجمیع مبلغ آنها با ارز مورد نیازبانکهای عامل موضوع بند فوق ،به صورت یکجا و طبق روش اعلام شده در بند 12 ، نسبت بهخرید ارز از بانک مرکزی اقدام می‌نماید.
11-
در هنگام ارائه تقاضای خرید ارز بهبانک مرکزی ، بانک عامل می‌بایست 100٪ معادل ریالی ارز مورد تقاضا را تأمین نماید.
12-
اداره مرکزی بانکهای عامل می‌بایست پس از تجمیع روزانه درخواستهای شعب ارزیخود در سراسر کشور، نسبت به ارسال آنها به بانکهای واسطه طی فرم پیوست شماره1 درروزهای عادی حداکثر تا ساعت 16 و روز پنجشنبه تا ساعت 12 همان روز اقدام نماید. بانکهای واسطه نیز پس از تامین 100٪ معادل ریالی ارز مورد درخواست درحساب بین‌بانکیخود نزد اداره معاملات ریالی این بانک، به ترتیب حداکثر تا ساعات 17 و 13(همان روز ) مجاز به ارسال درخواستهای مورد بحث به بانک مرکزی خواهند بود. کارسازی درخواستهایارسالی پس از ساعات مذکور به روز کاری بعد موکول خواهد شد. ضمنا"، چنانچه ارسالتقاضا به روزهای دیگر موکول گردد، مبنای نرخ فروش ارز ، تاریخ مراجعه بانکها جهتخرید ارز از بانک مرکزی خواهد بود. از این رو ،هر گونه قصور در ارسال اطلاعات بعداز ساعات یادشده متوجه بانک عامل بوده و در این راستا لازم است بانکها مراتب را بهنحو مقتضی در فرآیند انجام کار لحاظ نموده و اطلاع رسانی مناسب به مشتریان صورتگیرد.
تبصره :چنانچه بانک عامل معادل ریالی ارز مورد درخواست را به حساب بانکواسطه تا ساعت 16 واریز نموده، لیکن بانک واسطه نسبت به خرید ارز از بانک مرکزیاقدام ننماید، تبعات آن بر عهده بانک واسطه خواهد بود.
13-
پس از اجرای بندهای 9و 10 فوق حسب مورد ، مبلغ ارزی مربوطه به حساب بانک واسطه و یا با معرفی بانکهایمذکور، به حساب بانکهای عامل واریز خواهد شد.
14-
مقررات مربوط به ارز متقاضیمندرج در قسمت (هـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی‌به استثناء بند (4)آن درموردکالاهای خریداری شده با نرخ مبادله‌ای مربوط به اولویتهای مورد اشاره لازم‌الاجراءمی باشد. در مورد بند 7 قسمت مزبور نیز می بایست به ترتیب ذیل اقدام گردد :
الف) اخذتعهد کتبی از مشتری جهت  ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام  گشایشاعتبار / ثبت برات اسنادی و  یا حواله و  همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمهعدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه التفاوت"نرخ مبادله‌ای"  تا "نرخ بازار آزادروزخرید ارز به نرخ مبادله ای" به تشخیص بانک عامل الزامی است.
تبصره: تعهدیادشده می‌بایست طبق فرم پیوست شماره (1) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و پس از تغییرعبارت "جریمه نقدی موضوع تبصره 4 ذیل بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی" به " ضبطوثیقه مرتبط با تضمین وصول مابه التفاوت «نرخ مبادله ای» تا «نرخ بازارآزاد روزخرید ارز به نرخ مبادله ای»" ، اخذ گردد.
ب)دریافت وثیقه فوق در مورد متقاضیانیکه به نرخ مبادله ای ارز خریداری نموده ،لیکن تاکنون بانک عامل نسبت به انتقال وجهآنها اقدام ننموده ،الزامی است.
ج) :بانک مرکزی بر نحوه اخذ وثایق مورد بحثنظارت خواهد نمود.
15-‌
چنانچه به هر دلیل (ابطال اعتباراسنادی‌ ، حواله و...) ارز فروخته شده جهت واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد،‌صرفا" مبلغ ریالی دریافتیدر روز فروش ارز ، به وارد کننده مسترد خواهد شد .ضمنا"، ارز مربوطه نیز می‌بایستبا هماهنگی اداره بین الملل بانک مرکزی ، از سوی بانک عامل‌ به حساب بانک مذکور (مرکزی ) واریز گردد.
16-
حواله وجه به صورت یک‌جا و یا  به دفعات حداکثر بهمیزان مبلغ مندرج در گواهی ثبت آماری بلامانع می‌باشد.
17-
استفاده از ارز مذکورجهت واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر نبوده و انجام این امرکماکان می‌بایست طبق مقررات قبلی صورت گیرد.
18-
در مورد آن‌دسته از ثبت سفارشاتکه در قسمت "نوع معامله"/ "تامین ارز " آنها نرخ مرجع، غیر مرجع و یا تسهیلات درجشده و بخشی از مبلغ این‌گونه ثبت سفارشات  قبلا"پرداخت شده و متقاضی خواستاراستفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای جهت تأمین وجه مابقی ثبت سفارش مربوط بهاولویت‌های 2‌( به‌غیر ازداروهای انسانی)، 3،4و5  باشد، درصورت اصلاح گواهی ثبتآماری قبلی و دریافت گواهی جدید، فروش ارز برای  مانده مبلغ ثبت سفارش، بلامانعاست.
19-
چنانچه دارندگان ثبت سفارش با اولویت گروه کالایی 2( بغیر از داروهایانسانی) ، متقاضی استفاده از ارز مذکور بابت کل مبلغ ثبت سفارش باشند ، انجامدرخواست  بلامانع است.
20-
چنانچه در قسمت "نوع معامله" /"تامین ارز" ثبت سفارشاتموضوع بند های 18و19، عبارت "نرخ مرجع" درج شده باشد ،اصلاح اوراق ثبت سفارش مربوطهبه "غیر مرجع "و یا "وفق سیاستها و مقررات بانک مرکزی" الزامی است.
21-
فروشارز به  نرخ مبادله‌ای  بابت هزینه‌های "گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت برات اسنادی وانجام حواله"، "تبدیل‌ارزها به یکدیگر"، "انتقال ارز از طریق بانک و یا صرافی"و "کارمزد بانک کارگزار" مرتبط با  ارزهای خریداری شده در حد متعارف، بلامانعاست.
تبصره : بانک مرکزی بر نحوه اخذ هزینه‌های فوق نظارت خواهد نمود.
22-
پساز دریافت کد تخصیص ارز، بانک عامل‌‌ جهت انجام هر گونه اصلاحیه در گواهی ثبت آماریصادره، لازم‌است مراتب را طی نامه به اداره نظارت ارز بانک مرکزی منعکس نماید.
23-
بانکها می‌توانند ارزهای حواله‌ای با منشأ خارجی متقاضیان را ‌با نرخمبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی خریداری و ضمن اعلام مبلغ ، نوع ارز  و  محلعرضه ارز با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به فروش آن به واردکنندگان  اقدامنمایند. ضمنا"، در این راستا ارسال اطلاعات ارزهای فروخته شده به بانک مرکزی طبقفرم مورد اشاره در بند 12 الزامی است.
24-
چنانچه بانکی حاضر به خرید و فروش ارزطبق بند 23  نبوده و صرفا" حاضر به نقل و انتقال (تهاتر ) ارز در خارج از کشور، بینفروشندگان و خریداران ارز دارای ثبت سفارش با اولویت‌های ذکر شده باشد، انجام نقل وانتقالات  مورد بحث  پس از اعلام مبلغ ، نوع  ارز و محل عرضه ارز به بانک مرکزی وهمچنین ارسال اطلاعات مربوط طبق فرم پیوست شماره 12 بلامانع است.

/ 0 نظر / 34 بازدید