بخشنامه گمرک در خصوص کالاهای صادراتی فاقد ارزش گمرکی

پیرومفادتبصره 2بند5بخشنامه شماره 163383/8/284مورخ 30/8/91مبنی برنحوه اقدام دررابطه بااقلام فاقدقیمت پایه صادراتی درسایت ارزش کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویرگزارش شماره 167492/167300/747/930/71مورخ 8/9/91موضوع نامه شماره 817/410/91مورخ 8/9/91سازمان توسعه تجارت ایران(تصاویر2برگ) متضمن دستورمعاونت محترم فنی وامورگمرکی ارسال واعلام می دارد،به منظور جلوگیری از توقف صادرات د رخصوص محمولات فاقد ارزش پایه صادراتی ترتیبی اتخاذ گرددتا دراینگونه مواردضمن مراجعه به سوابق ارزش کالا،ازجمله ارزشهای مشابه و بصورت موردی نسبت به پذیرش ارزش بااخذتعهدیکماهه تاوصول ارزش صادراتی مذکور ازسوی کمیته قیمت گذاری نسبت به انجام تشریفات گمرکی وخروج محمولات اظهاری اقدام ومتعاقبأپس ازوصول ارزش اعلامی توسط کمیته مذکور،نسبت بهاصلاح ارزش دراظهارنامه وپروانه صادراتی وهمچنین اصلاح فرم نحوه مصرف ارز اقدام گردد

/ 0 نظر / 38 بازدید