چه ریسکهایی تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات قرار می گیرند

ضمناً ریسکهای تجاری و سیاسی زیر نیز تحت پوشش بیمه نامه های مختلف این صندوق قرار می گیرند:

1- استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده

2- عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر

3- عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف

4-  بروز جنگ یا حالت جنگ

5- تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود

6-  اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود

7- اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار

8- سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود

9-  سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود

/ 0 نظر / 4 بازدید